مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۷۳۴
آیین‌نامه اسم تجارتی
۲۷۶