مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی
۱۹۸۶۹
آیین‌نامه اسم تجارتی
۴۰۱