ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:
الف‌- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب‌- اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج‌- روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۴/۶/۱۱)- هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد.رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.

بعدی ❭