ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

بعدی ❭