صلاحیت استثنایی دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به ورشکستگی

در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۵۵۹ قانون تجارت