‌ماده ۱۳۲ قانون امور حسبی

کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

بعدی ❭