ماده ۱۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک

در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.

بعدی ❭