ماده ۳۱ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

به منظور یکسان‌سازی نحوه اجرای این آیین‌نامه فرم‌های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می‌گیرد.