حق حبس مال‌التجاره فروخته شده به ورشکسته قبل از تسلیم

هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

رجوع کنید به ماده ۵۳۳ قانون تجارت