ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

بعدی ❭