ماده ۲ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

قاضی صادر‌کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت­مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید.

بعدی ❭