ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

بعدی ❭