‌ماده ۹۳ قانون امور حسبی

هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می‌باشد .

بعدی ❭