ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید.

بعدی ❭