ماده ۳۹ قانون امور حسبی

هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

بعدی ❭