ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

عدم شرکت قاضی در جلسات هیاتها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.

بعدی ❭