ماده ۵ قانون امور حسبی

مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

بعدی ❭