ماده ۳۳۶ قانون تجارت

دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.

بعدی ❭