ماده ۸۱ آیین دادرسی کار

دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.

بعدی ❭