وضعیت حقوقی معامله ناشی از اعمال مندرج در فصل جرائم مرتبط با ورشکستگی

کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

رجوع کنید به ماده ۵۵۷ قانون تجارت