‌ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی

در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

بعدی ❭