‌ماده ۳۲ قانون روابط موجر و مستاجر 1356

از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این‌ قانون است لغو می‌شود.