ماده ۷۷ آیین دادرسی کار

ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

بعدی ❭