ماده ۲۹ قانون امور حسبی

مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

بعدی ❭