‌ماده ۲۲۸ قانون امور حسبی

ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.

بعدی ❭