‌ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی

وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

بعدی ❭