ماده ۴ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
۱- کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲- مطالبات و دیون
۳- سرمایه گذاری و اوراق بهادار
۴- موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
۵ - هرگونه منبع درآمدی مستمر
تبصره - کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

بعدی ❭