‌ماده ۳۳۱ قانون امور حسبی

هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.

بعدی ❭