‌ماده ۱۲۵ قانون امور حسبی

هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

بعدی ❭