ماده ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

بعدی ❭