ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

بعدی ❭