ماده ۴ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه

کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای مورد نیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خطمشی‌های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ در قوه قضائیه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضائیه) می‌باشد.

بعدی ❭