‌ماده ۱۸۲ قانون امور حسبی

لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.

بعدی ❭