‌ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی

مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

بعدی ❭