ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی

اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

بعدی ❭