ماده ۴۱ قانون امور حسبی

تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.

بعدی ❭