ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تاسیس می‌شود.

بعدی ❭