ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی

مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

بعدی ❭