ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.

بعدی ❭