‌ماده ۲۳۰ قانون امور حسبی

ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

بعدی ❭