ماده ۲۴ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر‌کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.

بعدی ❭