ماده ۱۴۱ قانون ثبت اسناد و املاک

از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به‌‌ همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.

بعدی ❭