ماده ۴۹ قانون امور حسبی

هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

بعدی ❭