ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشورخارج از نوبت خواهد بود.

بعدی ❭