‌ماده ۲۰۰ قانون امور حسبی

دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.

بعدی ❭