‌ماده ۲۰ قانون امور حسبی

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

بعدی ❭