ماده ۴۴ قانون تجارت الکترونیکی

در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

بعدی ❭