‌ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی

دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.

بعدی ❭