ماده ۵ قانون زمین شهری

اراضی دائر زمینهائی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دائر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دائر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد.

بعدی ❭