لزوم اعلان احکام مرتبط با ورشکستگی

هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.

رجوع کنید به ماده ۵۵۸ قانون تجارت