ماده ۷۶ آیین دادرسی کار

خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

بعدی ❭